abdex s.r.o. - ponúkame ekologické výrobky

o nás | kontakt | ako nás nájdete | partneri | www.abdex.eu | english

biodegratívne prísady

1. Typy bio odbúrateľných plastov

Rozoznávame dva typy bio odbúrateľných plastov – oxo bio odbúrateľné( pomocou kyslíka) a hydro bio odbúrateľné ( pomocou vlhkosti) niekedy nazývané aj na báze škrobu. Obidva systémy používajú k odbúraniu kyslík ( hoci hydro bio odbúrateľné budú degradovať tiež anionovo produkujúc metán).Výrobky na báze škrobu majú tendenciu sa odbúravať trochu rýchlejšie, ale tieto materiály sú menej pevnejšie ako oxo – bio odbúrateľné ( napr. pri balení plastových fliaš vrecia sú príliš slabé pri nosení).Vyhovujú medzinárodným kompostovacím štandardom, ktoré boli špeciálne určené pre nich ( ASTM D6400/EN 13432). Hydro bio odbúrateľné výrobky sa začleňujú do priemyselného kompostového systému ale nemôžu byť recyklované. Nemôžu stúpiť do existujúceho recyklačného prúdu, pretože majú inú chemickú štruktúru ako bežné plasty.

2. Čo je oxo – bio odbúrateľnosť

Oxo bio odbúrateľný proces používa dve metódy na naštartovanie bio odbúrateľnosti. Tieto metódy sú fotodegradácia ( UV) a tepelná oxidácia. UV degradácia používa UV svetlo k rozpadu a odbúrateľnosti výrobku. Tepelný oxidačný proces používa čas a teplo k rozpadu plastu. Obidve metódy značne znižujú molekulovú váhu plastu a dovoľujú týmto časticiam sa odbúrať oveľa rýchlejšie než by sa odbúravali bez zaradenia degradačného spúšťača.

3. Chemický mechanizmus oxo bio odbúrateľnosti.

Chemický mechanizmus oxo bio odbúrateľnosti je degradácia radikálov v polyméroch s dlhým reťazcom pomocou kyslíka a súčasne tvorby hydroxyl a karboxy skupín s nižnou molekulovou hmotnosťou ( MW 1 000- 5 000) kde molekuly sú hydrofilné a vhodné k ďalšej bio odbúrateľnosti. Oxo bio odbúrateľné aditíva katalyzujú tento proces a napomáhajú degradácii v požadovanom čase. 

4. Rozdielnosť oxo bio odbúrateľnosťi od iných biodegradácii.

Oxobiodegradácia je oxidačný proces kde molekula v reťazci je štiepená na menšie a menšie častice a v určitom bode biodegradáciu je zístaná voda, CO2 a biomasa. Na druhej strane bio odbúrateľné plasty sú výsledkom aeróbnej a anaeróbnej bakteriálnej aktivity . Na rozdiel od bežných plastov a oxobioodbúrateľných plastov , bio polymérne plasty sú vyrobené zo škrobu( obyčajne kukurica) – t.j. sú produkty polymliečnej kyseliny.

5. Definície typov odbúrateľných plastov

Oxo-bio odbúrateľné plasty – sú plasty ,ktoré podstupujú značnú zmenu v ich chemickej štruktúre na základe špeciálnych vonkajších podmienok ,výsledkom čoho je strata vlastností a následné akcie mikroorganizmov kompletujú biodegradáciu.( ako je popísané v ASTM D 6954-04).

Bioodbúrateľné plasty – sú odbúrateľné plasty, ktorých degradácia je výsledkom činnosti prírodne sa vyskytujúcich mikroorganizmov ako sú baktérie , fungi a algae

6. Sú všetky odbúrateľné produkty tie isté?

Nie. Rozoznávame dve kategorie.- oxo bio odbúrateľné a hydrobio odbúrateľné, niekedy nazývané aj produkty na báze škrobu. Tieto produkty na báze škrobu majú tendenciu degradovať trochu rýchlejšie ale je známe , že nie sú tak odolné ako priemyselné oxo bio odbúrateľné( napr.sú príliš slabé na obaly ,ktorými sa balia sady PET fliaš).Vyhovujú medzinárodným kompostovacím štandardom, ktoré sú vlastne pre ne určené. Hydro bio odbúrateľné produkty nemôžu byť použité do súčasného recyklačního cyklu, pretože majú úplne odlišnú chemickú štruktúru ako bežné plasty. Obidva produkty majú svoje miesto na trhu a majú svoje výhody.

7. Recyklovateľnosť oxo bio odbúrateľných produktov

Tieto produkty môžu ísť do recyklačního cyklu. Priemyselné testovanie ukázalo, že prítomnosť oxo bio odbúrateľných aditív nemá vplyv na recyklačný proces alebo produkt.
Hydro-bio odbúrateľné produkty nemôžu byť recyklované , pretože by kontaminovali recyklačný proces a výsledný produkt v dôsledku ich rozdielnej chemickej štruktúry ako pri bežných plastoch.

8. Dávkovanie aditív

Aditívum je dodávané ako koncentrát a je obyčajne dávkované do výroby v pomere 2%.

9. Použiteľnosť aditíva

Oxo bio odbúrateľné aditíva sú používané vo všetkých typoch PP a PE.

10. Sú nejaké požiadavky na úpravu výrobného procesu?

Nie. Aditívum je pridávaný ako granulát a nepožaduje zmeny vo výrobe. Naviac nie je potrebná výrazná zmena nastavenia technologického zariadenia.

11. Môžu byť tieto aditíva používané napr.v balení potravín?

Áno. Môžu byť v styku s potravinami. V prípade viac informácii je možné kontaktovať výrobcu.

12. Trvanlivosť bio odbúrateľných konečných produktov.

S prídavkom aditíva nie je problém s trvanlivosťou konečného produktu. Degradácia produktu začína pokiaľ je produkt vystavený slnečnému žiareniu alebo teplu. Preto tieto produkty môžu byť skladované dlhší čas bez straty vlastností. Trvanlivosť plastov môže byť nastavená tak , aby vyhovovala distribučnému času a použitiu odbúrateľných produktov.  

13. Zostatok po degradačnom procese.

Všetko čo zostáva z plastu obsahujúceho aditívum je voda, CO2 a biomasa. Po fáze 1 ( fyzikálno-chemická degradácia) zmesi s krátkym reťazcom a nízkou molekulovou hmotnosťou ( MW menej ako 5 000) sú následne odbúravané baktériami, fungi a Algae na CO2, vodu a biomasu.

14. Vplyv na životné prostredie.

Aditíva neobsahujú toxické ťažké kovy a majú potvrdenie, že neznečisťujú ovzdušie.

15. Ako oxobio odbúrateľné produkty vyhovujú medzinárodným štandardom pre odbúrateľné plasty

Štandardy , ktoré v súčasnej dobe existujú sú iba pre kompostovateľné plasty ( hydro-bio odbúrateľné) a tieto niesu určené pre oxobio odbúrateľné produkty.
Oxobio odbúrateľné produkty vyhovujú trom zo štyroch z hore uvedených štandardov a to veľkosti častíc, mineralizácie a kompatibility s kompostom.( podľa ASTM D6954-4), ale proces kompostovania nie je príliš rýchly. Štúdie, ktoré boli uverejnené v Quebecu , zistili , že kompostovanie prebehlo v poriadku a kvalita kompostu bola na vysokej úrovni.
Aby sa zamedzilo nedorozumenou na trhu tieto produkty nie sú ponúkané ako kompostovateľné. Oxobio odbúrateľný plastický institut (OPI), medzinárodná priemyselná asociácia spolupracuje s BNQ na vývoji programu z Qebecu, aby mohla certifikovať kompostovateľné plastické vrecia. Štandard pre chovanie plastov v pôde sa riadi podľa ASTM D 6954-2004, ktorý uznáva oxo bio odbúrateľný proces ako účinný.

Oxobio odbúrateľný koncentrát RENATURA

Spôsob použitia

Renatura je dodávaný ako koncentrát a je obyčajne zamiešaný do polymérnej zmesi vo výrobnom procese v 2 % nom pomere ( váhovo).

Kde je Renatura použiteľná

Renatura je použiteľná vo všetkých typoch PP a PE plastických produktoch.

Sú nejaké obavy ohľadom spracovania Renatury vo výrobe?

Nie.Renatura je pridávaný ako granulovaný koncentrát a nepožaduje zmeny vo výrobe.Niesu potrebné prípadné nastavenia výrobního zariadenia.

Môže byť Renatura použitá při balení potravín?

Áno.Renatura má schváleni pre kontakt s potravinami.V prípade ďalších informáciii kontaktujte výrobcu.

Aká je doba životnosti výrobkov Renatura?

Životnost oxo bio degradovateľného výrobku nije ovplyvnená pridaním Renatura.Degradácia produktu obsahujúceho Renaturu začína ak je vystavená slunečnému žiareniu alebo teplu.preto je možné skladovať tieto produkty dlhšiu dobu bez straty ich vlastností.Životnosť plastu môže byť navrhnutá tak , aby bola v súlade s ditribučným kanálom a použitím bio odbúrateľného produktu.

Čo odchádza po degradačním procese?

Všetko čo odchádza s produktami obsahujúcimi Renatura sú H2O,CO2 a biomasa.Po fáze (fyzikálno – chemická degradácia) sa zníži molekulová hmotnost zmesí(>MW 5000) a tie sú následne odbúravané hubami,baktériami a riasami na CO2,H2O a novej biomasy.

Je tam nejaé riziko voči prírode?

Nie.Renatura neobsahuje ťažké toxické kovy a deklaruje že nemá vplyv na znečistenie životného prostredia.

Ako Renatura produkty vyhovujú medzinárodným štadardom pre bio odbúrateľné plasty.

Štandardy ,ktoré momentále existujú sú iba pre hydro bio odbúrateľné plasty a tieto niesu platné pre oxo bio odbúrateľné plasty.

SGS system certification
ISO 9001:2000